Doel en Werkwijze van de Stichting

De stichting EvenementAssistent is de initiatiefnemer van de bouw van de EvenementAssistent. Nu de bouw is gerealiseerd neemt de stichting de rol in van kwaliteitsbewaker en platform voor organisatoren en overheden.

De naam van de stichting is per november 2014  Stichting Keurmerk EvenementAssistent.

De Stichting Keurmerk EvenementAssistent vormt de publiek-private samenwerking tussen gemeentelijke overheden en organisatoren van evenementen en geeft een keurmerk uit aan leveranciers van de EvenementAssistent, die voldoen aan de voorwaarden.

De Stichting heeft als doel het aanvragen van vergunningen voor de organisatie van een evenement zo eenvoudig en eenduidig mogelijk in te richten en wil daarmee een bijdrage leveren aan vermindering van administratieve lasten en regeldruk en aan de veiligheid van evenementen.

De stichting heeft voorwaarden en criteria opgesteld voor het Keurmerk en zal deze samen met de ketenpartners up-to-date houden en zo nodig bijstellen. Leveranciers zullen periodiek worden getoetst of zij aan de criteria voldoen.

De stichting bevordert het gebruik bij organisatoren en gemeentelijke overheden en hulpdiensten door het organiseren van bijeenkomsten en het geven van presentaties.

In het bestuur van de Stichting zijn onder een onafhankelijk voorzitter de koepelorganisaties van organisatoren en vertegenwoordigers van overheden gelijkelijk vertegenwoordigd. In het nog op te richten Platform van de stichting zullen vertegenwoordigers uit de gehele keten ( zo mogelijk met een landelijk mandaat) namens hun achterban optreden.

Indien u interesse heeft in de EvenementAssistent, of namens een van de ketenpartners zitting wilt nemen in het platform,  kunt u contact opnemen met de directeur van de Stichting.

Bestuur Stichting EvenementAssistent

Dhr. Hans Onno van den Berg†

VOORZITTER

Dhr. Niek Meijer

OUD-BURGEMEESTER VAN ZANDVOORT

Dhr. Herald van de Bunt

VOORZITTER VVEM

Werkorganisatie

Peter van Eick

Directeur / uitvoerend manager

Willem Westermann

namens VVEM /De Regelaar

Betrokken Partijen

Organisaties

  • Vereniging van Evenementen Makers (VVEM)
  • Gemeente Zandvoort
  • Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
  • Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
  • Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties (VSCD)
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Adviesraden

Om onafhankelijk toezicht te blijven houden op de EvenementAssistent, die door meerdere leveranciers kan worden geleverd, wordt een Adviesraad  EvenementAssistent ingericht. De Adviesraad zal zich richten op de inhoudelijke kwaliteit van de EvenementAssistent. Ze zal dienen als raad om ontwikkelingen, wensen en verbeteringen af te stemmen. De leden van de raad komen uit de kant van de overheid en uit de kant van organisatoren.
.

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband
van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties: