Vanaf november 2014 is de EvenementAssistent beschikbaar voor gebruik door gemeenten en veiligheidsregio’s. Na anderhalve jaar ontwikkelen en testen met organisatoren, gemeenten en hulpdiensten is de nieuwste versie van de EvenementAssistent nu ten volle geaccepteerd door het bestuur van de stichting.

Stichting Keurmerk EvenementAssistent

Met ingang van 1 november 2014 treedt de stichting op onder de naam stichting Keurmerk EvenementAssistent. Voor het bewaken van de kwaliteit en het optimaliseren van EvenementAssistent van door leveranciers ontwikkelde producten geeft de stichting een keurmerk uit. Leveranciers die voldoen aan de gestelde criteria en voorwaarden, mogen EvenementAssistent als product naam gebruiken. De statuten van de stichting zullen zsm op deze wijziging worden aangepast.

Door de stichting zal een Adviesraad worden ingericht, waarin de gehele keten formeel vertegenwoordigd zal zijn. Dit platform zal landelijk de kwaliteit en ontwikkeling van EvenementAssistent (mede) bepalen. Met ingang van november 2014 zal de stichting niet meer optreden als leverancier / contractpartner  voor het product. Partijen die reeds een concept-overeenkomst van de stichting hebben ontvangen zullen worden geïnformeerd.

Leverancier Impactive

Software leverancier Impactive uit Arnhem zal de verkoop, implementatie, instructie, begeleiding en helpdesk verzorgen. Zij voldoet als eerste aan de (voorlopige) voorwaarden voor het keurmerk die door de stichting zijn opgesteld.

Van idee tot werkelijkheid

De EvenementAssistent is in de periode vanaf juli 2013 tot juli 2014 gebouwd door Impactive. Leden van de Gebruikersraad hadden de mogelijkheid om de EvenementAssistent online te testen en direct commentaar te geven op de functionaliteiten. In verschillende sessies en Gebruikersraad vergaderingen zijn wensen geuit voor verbetering. Sommige van deze wensen hebben geleid tot vertraging in de oplevering.

Release proces

n juni 2014 is de EvenementAssistent door Impactive technisch aan het bestuur van de stichting opgeleverd. Na consultatie bij de begeleider van de bouw , het bedrijf CPI, heeft het bestuur deze versie geaccepteerd, onder het voorbehoud dat belangrijke testgroepen, waaronder Veiligheidsregio Zuid Limburg ook een positief oordeel over de werking van de EA hebben geveld. In oktober 2014 is tijdens een pilotgroep vergadering van VR Zuid Limburg een positief advies gegeven, welk advies voor het bestuur van de stichting aanleiding is om de EvenementAssistent definitief te accepteren en te lanceren.

Wijziging rol van de stichting naar kwaliteitsbewaker

Het doel van de stichting- het ontwikkelen van een landelijke applicatie- is voor een groot deel bereikt. M.b.t. de verdere uitrol heeft de stichting zich beraden op haar rol en functie. Besloten is om als stichting te gaan richten op kwaliteit en inhoud van de EvenementAssistent en niet op te treden als verkopende en leverende partij. Dit biedt ruimte aan marktpartijen (meerdere leveranciers) en de stichting meent met deze strategie sneller een landelijk gebruik te kunnen bewerkstelligen.

Oude Gebruikersraad

De bestaande Gebruikersraad van de stichting zal nog een laatste keer in de huidige samenstelling bij elkaar worden gevraagd voor afronding van het  proces en feestelijk start van een nieuwe periode.

Gebruikersraad van de leverancier

Leveranciers van een EvenementAssistent zullen hun eigen gebruikersraad inrichten met betrekking tot de functionaliteit(en) van het betreffende systeem.

Adviesraad EvenementAssistent

De stichting Keurmerk EvenementAssistent zal z.s.m. een nieuw platform/overleg inrichten met als doel, om op landelijk niveau afspraken te maken over inhoud, kwaliteit en voorwaarden voor de applicatie(s). De wens is om hierbij de gehele keten rondom het evenementenproces te betrekken op het meest geëigende niveau. Uitnodigingen voor toetreden tot de Adviesraad Keurmerk EvenementAssistent zullen in november worden uitgestuurd. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Belangstelling en acquisitie resultaten

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gecommuniceerd over de komst van de EvenementAssistent. Helaas zijn regelmatig de deadlines voor oplevering en implementatie niet gehaald. Naast het door de stichting ontwikkelde systeem is een andere leverancier (Respond) opgestaan, die een soortgelijk, maar afwijkend product levert, m.n. gericht op het proces voor Veiligheidsregio’s. Ondanks de vertragingen bleven een aantal gemeenten en Veiligheidsregio’s geloven in het gemak en toegevoegde waarde van de EvenementAssistent. Bij deze partijen zal op korte termijn de definitieve implementatie starten. Dit zijn: Leiden, Harderwijk, Bronckhorst, Veiligheidsregio Limburg Zuid. De VR Kennemerland, VR Utrecht, VR Limburg Noord en gemeente Utrecht zijn in gesprek en geïnteresseerd en starten mogelijkerwijs in 2015.

Relatie tot Veiligheidsregio’s

Vertegenwoordigers van diverse Veiligheidsregio’s en politie zijn al jaren betrokken bij de ontwikkeling van de EvenementAssistent. Juist door deze betrokkenheid ontstaat een aanvraag proces dat voldoet aan de wensen van zowel organisator, als gemeente, als adviseurs/hulpdiensten. De wens van veiligheidsregio’s is om haar beoogd regionaal beleid te bewerkstelligen door middel van een standaardisatie van het aanvraag/advies proces. Wij steunen dit uitgangspunt vanzelfsprekend en zien de EvenementAssistent als het juiste middel. De EvenementAssistent kan regionaal worden ingezet door een veiligheidsregio een creëert daarmee standaardisatie, directe input in een regionale  evenementen kalender. En in de toekomst aansluiting op LCMS en Politiekalender.

Bijzonder nieuws

Impactive zal voor de doorontwikkeling en implementatie en acquisitie van de EvenementAssistent-Impactive gaan samenwerken met software leverancier Roxit.